Dit Pracht

Vragen? Bel ons op 06-45728839 

Gratis verzending NL vanaf €29,95

    Veilig betalen ideal

Méér dan alleen woondecoratie!

klavertje

Eigen ontwerp en productie

klavertje

Levering aan particulieren en bedrijven

klavertje

Ophalen/bezoek Uden mogelijk

klavertje

Voorraad artikelen...snel in huis:)

Algemene voorwaarden

 

Algemene voorwaarden Dit Pracht kunst en design

Tot stand gekomen op 18 mei 2015.

Algemene Voorwaarden Dit Pracht kunst en design, gevestigd aan Morgenweg 3, 5406NJ, te UDEN.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Dit Pracht kunst en design:            Dit Pracht kunst en design, gevestigd aan Morgenweg 3, 5406NJ, te UDEN.

Algemene Voorwaarden:                               De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf:                                               De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument:                                       De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst:                                               Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dit Pracht kunst en design voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand:           De overeenkomst tussen de wederpartij en Dit Pracht kunst en design, waarbij in het kader van een door de Dit Pracht kunst en design georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium:                                     De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Koop op afstand:                                             De overeenkomst tussen de wederpartij en Dit Pracht kunst en design, waarbij in het kader van een door de Dit Pracht kunst en design georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht:                                          De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst:                                  Elke overeenkomst gesloten tussen Dit Pracht kunst en design en de wederpartij.

Product:                                             Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Dit Pracht kunst en design.

Wederpartij:                                     Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst.

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Dit Pracht kunst en design en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dit Pracht kunst en design, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Dit Pracht kunst en design en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Dit Pracht kunst en design zijn overeengekomen.

Aanbiedingen en/of offertes

Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.

Dit Pracht kunst en design kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Dit Pracht kunst en design daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dit Pracht kunst en design anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Dit Pracht kunst en design niet tot levering van een deel van de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de aanbieding en/of offerte van Dit Pracht kunst en design.

Duur overeenkomst

De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Dit Pracht kunst en design de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dit Pracht kunst en design zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Dit Pracht kunst en design de Wederpartij hierover van te voren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Dit Pracht kunst en design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Dit Pracht kunst en design proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

Dit Pracht kunst en design zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dit Pracht kunst en design kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en Dit Pracht kunst en design zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

Dit Pracht kunst en design zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Dit Pracht kunst en design heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Dit Pracht kunst en design heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dit Pracht kunst en design het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Dit Pracht kunst en design niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dit Pracht kunst en design het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Dit Pracht kunst en design.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Dit Pracht kunst en design het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De toepassing van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Prijzen en tarieven

De prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

De prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.

Indien niet uitdrukkelijk een tarief is overeengekomen, zal het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van Dit Pracht kunst en design.

Van alle bijkomende kosten zal Dit Pracht kunst en design tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

Wijziging honorarium, prijzen en tarieven

Indien Dit Pracht kunst en design bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is Dit Pracht kunst en design gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien Dit Pracht kunst en design het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–        de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dit Pracht kunst en design rustende verplichting ingevolge de wet;

–        de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

–        Dit Pracht kunst en design alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;

–        bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht..

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

Dit Pracht kunst en design zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. Dit Pracht kunst en design zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft Dit Pracht kunst en design  het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Dit Pracht kunst en design geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien Dit Pracht kunst en design het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Opdrachtgever het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien Dit Pracht kunst en design niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door Dit Pracht kunst en design geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien Dit Pracht kunst en design in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Opdrachtgever kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Dit Pracht kunst en design geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Opdrachtgever eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Dit Pracht kunst en design met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Opdrachtgever en indien de Opdrachtgever heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Dit Pracht kunst en design de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij Dit Pracht kunst en design heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Dit Pracht kunst en design uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Dit Pracht kunst en design de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort Dit Pracht kunst en design uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien Dit Pracht kunst en design en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van Dit Pracht kunst en design. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

–        diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

–        producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dit Pracht kunst en design geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

–        producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

–        producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

–        producten en/of diensten van persoonlijke aard;

–        producten en/of diensten op maat gemaakt.

Levering

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf vindt plaats doordat de zaak ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij.

Levering vindt plaats af Dit Pracht kunst en design of op het door de Wederpartij opgegeven adres, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich meebrengt.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij, nadat Dit Pracht kunst en design de Wederpartij hiervan op de hoogte heeft gesteld.

De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

Indien de Wederpartij op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Leveringstermijnen

De levering en/of uitvoering zal plaatsvinden binnen een door de Dit Pracht kunst en design opgegeven termijn.

Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Dit Pracht kunst en design gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Dit Pracht kunst en design heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Dit Pracht kunst en design schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Dit Pracht kunst en design alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Dit Pracht kunst en design zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Dit Pracht kunst en design binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Uitvoeringstermijnen

De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een door de Dit Pracht kunst en design opgegeven termijn.

Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien Dit Pracht kunst en design gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan Dit Pracht kunst en design heeft verstrekt.

Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Dit Pracht kunst en design schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Dit Pracht kunst en design alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Dit Pracht kunst en design zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Dit Pracht kunst en design binnen deze termijn niet over tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang consumenten

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van consument.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Dit Pracht kunst en design.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht.

Risico-overgang bedrijven

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van bedrijf.

De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Dit Pracht kunst en design.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Dit Pracht kunst en design aangewezen bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking vindt plaats middels een factuur.

Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders overeengekomen.

De Opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

Dit Pracht kunst en design en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Dit Pracht kunst en design en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Dit Pracht kunst en design onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dit Pracht kunst en design, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dit Pracht kunst en design, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Dit Pracht kunst en design pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Dit Pracht kunst en design de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 5 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door Dit Pracht kunst en design in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Dit Pracht kunst en design totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Dit Pracht kunst en design het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is Dit Pracht kunst en design bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–        na het sluiten van de Overeenkomst Dit Pracht kunst en design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–        de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Dit Pracht kunst en design kan worden gevergd.

Dit Pracht kunst en design behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Dit Pracht kunst en design bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is Dit Pracht kunst en design bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–        na het sluiten van de Overeenkomst Dit Pracht kunst en design omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–        de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–        door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Dit Pracht kunst en design kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;

–        zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Dit Pracht kunst en design kan worden gevergd;

–        de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;

–        de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;

–        de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Dit Pracht kunst en design op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien Dit Pracht kunst en design de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Dit Pracht kunst en design niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door Dit Pracht kunst en design geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan Dit Pracht kunst en design of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dit Pracht kunst en design geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dit Pracht kunst en design niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dit Pracht kunst en design in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

Dit Pracht kunst en design heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Dit Pracht kunst en design zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel Dit Pracht kunst en design als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Dit Pracht kunst en design zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien Dit Pracht kunst en design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Dit Pracht kunst en design gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Garanties

Dit Pracht kunst en design garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Dit Pracht kunst en design garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn.

Dit Pracht kunst en design garandeert dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.

De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen Nederland.

Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.

Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Dit Pracht kunst en design, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de Wederpartij.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Dit Pracht kunst en design in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.

De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Dit Pracht kunst en design geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na aflevering, te onderzoeken. De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Dit Pracht kunst en design gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Dit Pracht kunst en design gemeld te worden.

Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Dit Pracht kunst en design gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Dit Pracht kunst en design aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Dit Pracht kunst en design nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Dit Pracht kunst en design niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Dit Pracht kunst en design binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij aan de gekochte geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. Dit Pracht kunst en design is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Dit Pracht kunst en design.

Dit Pracht kunst en design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Dit Pracht kunst en design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Dit Pracht kunst en design is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dit Pracht kunst en design kenbaar behoorde te zijn.

Indien Dit Pracht kunst en design aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Dit Pracht kunst en design beperkt tot het bedrag  tot maximaal eenmaal  het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Dit Pracht kunst en design aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Dit Pracht kunst en design overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor Dit Pracht kunst en design aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Dit Pracht kunst en design te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Dit Pracht kunst en design vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart Dit Pracht kunst en design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien Dit Pracht kunst en design door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Dit Pracht kunst en design zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Dit Pracht kunst en design en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens Dit Pracht kunst en design en de door Dit Pracht kunst en design (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Dit Pracht kunst en design ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Intellectuele eigendom

Dit Pracht kunst en design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Dit Pracht kunst en design behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel Dit Pracht kunst en design als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan Dit Pracht kunst en design verstrekt en Dit Pracht kunst en design verzamelt, zal Dit Pracht kunst en design zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

Dit Pracht kunst en design mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Bij het bezoeken van onze website kan Dit Pracht kunst en design informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die Dit Pracht kunst en design verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is Dit Pracht kunst en design niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Dit Pracht kunst en design gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Dit Pracht kunst en design zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dit Pracht kunst en design niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat Dit Pracht kunst en design de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Dit Pracht kunst en design behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail en/of per post.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent het Product kan de Wederpartij per e-mail aan Dit Pracht kunst en design een klacht indienen.

De Wederpartij dient een klacht binnen twee maanden bij Dit Pracht kunst en design in te dienen na het moment waarop de Wederpartij kennis nam van het bestaand van de klacht.

Dit Pracht kunst en design behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Indien de Wederpartij volledig of gedeeltelijk niet aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan zal Dit Pracht kunst en design de klacht van de Wederpartij niet in behandeling nemen. Pas wanneer Dit Pracht kunst en design de betaling heeft ontvangen zal de klacht in behandeling worden genomen.

Dit Pracht kunst en design zal er naar streven de klacht binnen 14 werkdagen af te handelen.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Dit Pracht kunst en design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

0
    0
    In jouw winkelmand
    Je winkelmand is leegTerug naar de winkel